Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
LSTC EMERITŪROS NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Lietuvos socialinių tyrimų centro Mokslo tarybos
2017 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. MT-2

LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO EMERITŪROS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos socialinių tyrimų centro (toliau - Centro) Emeritūros nuostatai (toliau - Nuostatai) nustato Centro Mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimo sąlygas, tvarką ir dalyvavimo Centro mokslinėje ir kitoje veikloje garantijas.

2. Nuostatai priimti vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau - Mokslo įstatymas);
2.2. Lietuvos socialinių tyrimų centro įstatais (toliau - Įstatai).

3. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:
3.1. Mokslininkas emeritas - įstatymuose nustatytą pensinio amžiaus ribą pasiekęs ir su Centru sudarytą darbo sutartį nutraukiantis mokslininkas, kuriam už ypatingus mokslo ir veiklos nuopelnus Centro Mokslo taryba (toliau- Mokslo taryba) suteikė Mokslininko emerito vardą (statusą);
3.2. Emeritūros komisija - Mokslo tarybos pirmininko teikimu Mokslo tarybos nutarimu sudaryta komisija, kuri svarsto kandidatų, kuriems siūloma suteikti šiuose Nuostatuose numatytą Mokslininko emerito vardą (statusą), kandidatūras ir teikia išvadą Centro Direktoriui (toliau - Direktorius).


II. MOKSLININKO EMERITO VARDO (STATUSO) SUTEIKIMO TVARKA
4. Šiuose Nuostatuose numatytą vardą (statusą) suteikia Mokslo taryba Emeritūros komisijos teikimu.

5. Kandidatūros šiuose Nuostatuose numatytam vardui (statusui) suteikti pateikiamos Emeritūros komisijai (toliau - Komisija), kurią sudaro nariai pagal pareigas (ex officio), Mokslo tarybos skiriami du skirtingų Centre plėtojamų mokslo sričių atstovai. Komisijos nariai pagal pareigas (ex officio) yra Direktorius, Centro Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir Centro Mokslo tarybos pirmininkas. Mokslo tarybos pirmininkas ex officio yra Komisijos pirmininkas. Mokslo tarybos skirtų Komisijos narių kadencija sutampa su Mokslo tarybos kadencija. Komisija pirmojo posėdžio metu iš Mokslo tarybos skirtų Komisijos narių išrenka Komisijos pirmininko pavaduotoją. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta visų Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė narių.

6. Komisija Mokslo tarybai teikia tik tas kandidatūras, dėl kurių atitikties šiuose Nuostatuose keliamiems reikalavimams Komisija priėmė teigiamą išvadą. Mokslo tarybai kartu su Direktoriaus teikimu teikiama Komisijos išvada dėl kiekvienos kandidatūros atitikties keliamiems reikalavimams ir dokumentai apie kandidatą, kuriais remiantis Komisija priėmė išvadą.

7. Mokslo tarybos nutarimas suteikti šiuose Nuostatuose numatytą Mokslininko emerito vardą (statusą) priimamas atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių balsų dauguma.


III. CENTRO MOKSLININKO EMERITO VARDO (STATUSO) SUTEIKIMO IR DALYVAVIMO CENTRO VEIKLOJE SĄLYGOS
8. Kandidatas, kuriam siūloma suteikti Mokslininko emerito vardą (statusą), turi turėti ne trumpesnį kaip 30 m. mokslininko darbo stažą.

9. Kandidatas Mokslininko emerito vardui (statusui) teikimo metu turi būti ne jaunesnis kaip 65 metų.

10. Kandidatas, kuriam siūloma suteikti Mokslininko emerito vardą (statusą), turi būti vyriausiasis mokslo darbuotojas ne mažiau kaip tris kadencijas iš eilės Centre (įskaitant ir kitu pavadinimu buvusias Centro įstaigas) ėjęs šias pareigas.

11. Direktoriui iki kalendorinių metų gegužės 1 d. kandidatas pateikia šiuos dokumentus:
11.1. prašymą (1 priedas);
11.2. anketą (2 priedas);
11.3. mokslinės ir akademinės veiklos apžvalgą, pasirašytą Centro padalinio (instituto) vadovo;
11.4. gyvenimo aprašymą (Curriculum vitae);
11.5. visų mokslinių publikacijų sąrašą, patvirtintą mokslinio sekretoriaus (3 priedas);
11.6. kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius pretendento nuopelnus ir pripažinimą.

12. Emeritūros komisija, pritarusi kandidatūrai Mokslininko emerito vardui (statusui) suteikti, ne vėliau kaip per 2 savaites kandidatūrą pateikia Mokslo tarybai. Kartu su Emeritūros komisijos posėdžio protokolo išrašu Mokslo tarybai pateikiami visi dokumentai, nurodyti Nuostatų 11 punkte.

13. Sprendimą dėl Mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimo Mokslo taryba priima ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dokumentų gavimo.

14. Centro Direktoriaus ir Mokslo tarybos pirmininko pasirašytas Mokslininko emerito vardo (statuso) pažymėjimas įteikiamas 5 metų kadencijai Mokslo tarybos posėdyje.

15. Mokslininko emerito teisės:
15.1. Mokslininkas emeritas turi teisę savanoriškai dalyvauti atitinkamo padalinio (instituto) mokslinėje veikloje;
15.2. Mokslininkas emeritas turi teisę nemokamai naudotis Centro informacinėmis paslaugomis bei kita Centro infrastruktūra;
15.3. Mokslininkui emeritui gali būti suteikiama darbo vieta. Mokslininkui emeritui išsaugomas LSTC elektroninio pašto adresas. Jis įtraukiamas į LSTC bendruomenės sąrašus ir gauna LSTC naujienas; gali būti įtrauktas į LSTC komitetų veiklą, į Mokslininką emeritą gali būti kreipiamasi dėl konsultacijų. Jis gali būti kviečiamas į LSTC bendruomenės renginius.

16. Mokslininko emerito pareigos:
16.1. garsinti Centro vardą ir jo mokslo pasiekimus;
16.2. emeritūroje esant parengtų mokslinių publikacijų prieskyroje nurodyti Centrą;
16.3. laikytis Centro mokslinės veiklos etikos kodekso.

17. Mokslininkui emeritui mokama Mokslo tarybos nustatyto dydžio mėnesinė išmoka. Mokslininkas emeritas turi teisę atsisakyti emerito išmokos. Centro Buhalterijos skyrius Mokslininkui emeritui pateikia išsamią informaciją apie išmokos mokėjimo tvarką.

18. Išmokos Centro mokslininkams emeritams mokamos iš Centrui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, dydis lygus 7 bazinėms socialinėms išmokoms atsižvelgiant į užimamo biudžetinio etato dalį per paskutiniuosius penkerius metus vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigose.

19. Mokslininkui emeritui mėnesinė išmoka pradedama mokėti nuo kito, po Mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimo ar darbo sutarties nutraukimo (jeigu darbo sutartis nutraukiama vėliau nei suteikiamas Mokslininko emerito vardas (statusas) datos, mėnesio pirmos dienos.

20. Informacija apie Mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimą ar panaikinimą saugoma Centre, įregistravus Mokslininką emeritą Centro personalo duomenų bazėje.

21. Mokslininko emerito vardas (statusas) gali būti panaikintas:
21.1. jeigu asmuo pažeidžia šių nuostatų 16.2 ir (ar) 16.3 punktų nuostatas;
21.2. asmens prašymu.

22. Mokslininko emerito mirties atveju apie Mokslininko emerito mirtį atitinkamas padalinys (institutas) nedelsdamas raštu informuoja Centro administraciją.

23. Padalinio (instituto) vadovas apie galimus Mokslininko emerito dalyvavimo Centro veikloje sąlygų pažeidimus praneša Direktoriui. Direktorius, gavęs Komisijos išvadą apie padarytus pažeidimus, nurodytus šių nuostatų 16 punkte, teikia Mokslo tarybai siūlymą panaikinti Mokslininko emerito vardą (statusą). Mokslo taryba slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma nusprendžia apie vardo (statuso) panaikinimą arba nepanaikinimą.

PRIEDAI

Prašymo emerito vardui gauti forma.
Anketos emerito vardui gauti forma.
Mokslinių publikacijų sąrašo forma.


 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt