Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
LIETUVOS VISUOMENĖS SOCIALINĖS DIFERENCIACIJOS PROCESAI IR INTEGRACIJOS PRIELAIDOS
Anotacija
Programos paskirtis – prisidėti prie šalies pažangos ir visuomenės gerovės užtikrinimo atliekant gilėjančios socialinės diferenciacijos, kuri suvokiama kaip ekonominis, politinis, kultūrinis ir normatyvinis procesai, daugiadimensinę analizę. Depopuliacijos, emigracijos, finansinių ir humanitarinių krizių sąlygomis visuomenės sutelktumo, įvairių gyventojų struktūrų skirtybių ir jų pasekmių tyrimai yra aktualūs, nes minėti procesai gali kelti grėsmę šalies strateginių planų sėkmingam įgyvendinimui.
Programą vykdys Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos ir Visuomenės geografijos ir demografijos institutai remdamiesi Lietuvos socialinių tyrimų centro įstatais ir strateginiu planu, Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ prioritetinio tikslo „Sumani visuomenė“ prioritetu (veikli, solidari ir besimokanti visuomenė). Programos tikslas ir uždaviniai taip pat atitinka Europos 2020 strateginius prioritetus – pažangų, tvarų ir integracinį augimą, ypatingą dėmesį kreipiant į socialinės ir teritorinės sanglaudos plėtrą. Siekiant kuo tikslingiau panaudoti Centro mokslinio personalo sukauptą ilgametę tyrimų atlikimo ir jų rezultatų sklaidos patirtį, Programa bus vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su kitais Centro padaliniais.

Programos tikslas -
tirti Lietuvos visuomenės socialinės struktūros kaitą, gyventojų grupių socialinę elgseną ir tapatumus siekiant atskleisti socialinės diferenciacijos ir integracijos procesų tendencijas Lietuvoje Europos šalių kontekste.

Programos uždaviniai:
1. Tirti Lietuvos visuomenės socialinės struktūros raidą:
1.1. Tirti visuomenės socialinio struktūrinimosi procesus ir socialinių klasių priešpriešas.
1.2. Kurti socialinių grupių diferenciacijos ir integracijos modelius, apibrėžiant jų veiksnius ir sąsajas, ypatingą dėmesį skiriant optimaliam viduriniosios klasės formavimo(si) modeliui.
1.3. Nustatyti viešosios politikos, susietos su visuomenės socialine raida, modernizavimo gaires.
2. Tirti gyventojų grupių socialinę elgseną, socialinių tapatumų kaitą bei raišką šalies politinių, ekonominių, sociokultūrinių pokyčių kontekste, vykdyti lyčių, amžiaus, profesinės, etninės, išsilavinimo, pajamų lygio, sveikatos būklės, gyvenamosios vietos ir kt. skirtybėmis apibūdinamų gyventojų grupių lyginamuosius tyrimus taikant sociologinius, kultūrinės antropologijos bei kitus tyrimų metodus.
3. Tirti regioninę socio-demografinių procesų diferenciaciją Lietuvoje:
3.1. Tirti sociodemografinių reiškinių (gyventojų grupių) teritorinę diferenciaciją centro – periferijos ašyje, išryškinant periferizacijos pasekmės regionų gyventojams ir atlikti sociodemografinių struktūrų kaitos analizę.
3.2. Atskleisti didėjančių socialinių skirtumų įtaką erdvinei šalies gyventojų atskirčiai. Analizuoti skirtingų gyventojų grupių (demografine, socioekonomine prasme) pasiskirstymo Lietuvos teritorijoje kaitą, nustatant erdvinės segregacijos formų įvairovę bei galimybes ją valdyti.
3.3. Identifikuoti svarbiausias regioninio vystymo disbalanso priežastis ir numatyti galimas šių procesų pasekmės darniai šalies raidai.

Atgal į ilgalaikių programų sąrašą.
 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt