Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO NAUJA REDAKCIJA

PATVIRTINTA
Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus
2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-11

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja privalomus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, viešo konkurso būdu siekiantiems užimti Lietuvos socialinių tyrimų centro (toliau – Centro) mokslo darbuotojų pareigas bei Centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus per kadenciją.

1.2. Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu ir Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 "Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo".

1.3. Į Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybes gali pretenduoti tyrėjai, kurie:
1.3.1. Vykdo mokslinius tyrimus ir juos skelbia:
1.3.1.1. mokslo monografijose ar studijose;
1.3.1.2. mokslo straipsniuose referuojamuose ar recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose;
1.3.1.3. mokslo straipsniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) kultūros ar profesiniuose leidiniuose;
1.3.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ar mokslo darbų analitinėse recenzijose periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose (ir nerecenzuotuose);
1.3.1.5. pranešimuose ar plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose ir seminaruose.

1.3.2. Vykdo taikomuosius mokslo darbus:
1.3.2.1. rengia (ir sudaro) periodinius ar vienkartinius mokslo leidinius, rengia mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus;
1.3.2.2. rengia svarbiausius (Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės) teisės aktų projektus, išvadas ir atsiliepimus dėl teisės aktų projektų ir pan.; rengia mokslo išteklių publikacijas (mokslines faksimiles, tipologinius ir teminius žemėlapius, leksikografinius šaltinius, mokslinius sisteminius šaltinių katalogus, terminologijos ir kalbos vartojimo praktikos darbus), mokslo bibliografijos leidinius;
1.3.2.3. vykdo socialinės, kultūrinės plėtros darbus, dalyvauja ekspertinėse mokslinėse organizacijose (yra jų nariai), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline veikla (vadovauja tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba programos komitetui ar yra jo narys; vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo leidinio redakcinei kolegijai, yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys; vadovauja doktorantūros programos komisijai, gynimo tarybai / habilitacijos komitetui arba yra tokios komisijos ar komiteto narys, yra disertacijos oponentas);
1.3.2.4. dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (yra pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas);
1.3.2.5. dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose.

1.3.3. Užsiima ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla:
1.3.3.1. vadovauja doktorantams, rengia ir dėsto doktorantūros studijų dalykus, vadovauja podoktorantūros stažuotėms;
1.3.3.2. yra parengęs studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ar metodinių priemonių;
1.3.3.3. yra parengęs mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų recenzijų, paskelbtų kultūros ar profesiniuose leidiniuose;
1.3.3.4. yra skaitęs viešas paskaitas, viešų paskaitų ciklus;
1.3.3.5. užsiima reguliaria mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones, yra sukūręs internetinių mokslo sklaidos šaltinių, užsiima jų priežiūra, ir pan.

1.3.1.–1.3.3. punktų darbai surašyti pagal svarbą, vertingiausiais laikomi tarptautiniu mastu pripažinti moksliniai darbai.

II. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS, VIEŠO KONKURSO BŪDU SIEKIANTIEMS UŽIMTI LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS
2.1. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, po daktaro laipsnio suteikimo turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 18 mokslinių straipsnių referuojamuose ar recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose, arba ne disertacijos pagrindu publikavęs monografiją ar studiją (arba jų dalis, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 8 aut. l.) ir ne mažiau kaip 10 straipsnių referuojamuose ar recenzuojamuose. Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Be to, toks mokslininkas turi būti: 1) per pastaruosius 10 m. vadovavęs mokslinių tyrimų ar socialinės, kultūrinės plėtros programai / projektui; 2) dalyvavęs rengiant mokslininkus; 3) per pastaruosius 5 metus atlikęs bent keturis iš 1.3.1. punkte ir bent penkis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų.

2.2. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, po daktaro laipsnio suteikimo turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 12 mokslinių straipsnių referuojamuose ar recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose arba ne disertacijos pagrindu publikavęs monografiją ar studiją (arba jų dalis, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 6 aut. l.) ir ne mažiau kaip 6 straipsnius referuojamuose ar recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Be to, toks mokslininkas po disertacijos gynimo turi: 1) per pastaruosius 10 m. vadovavęs mokslinių tyrimų ar socialinės, kultūrinės plėtros programai / projektui; 2) per pastaruosius 5 metus būti atlikęs bent tris iš 1.3.1. punkte ir bent penkis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų.

2.3. Mokslininkas, pretenduojantis užimti mokslo darbuotojo pareigas, turi būti iki ar po daktaro laipsnio suteikimo paskelbęs ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius referuojamuose ar recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent du iš 1.3.1. punkte ir bent penkis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų.

2.4. Asmuo, pretenduojantis užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi turėti ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir būti paskelbęs mokslinį straipsnį. Toks asmuo turi (rengtis) studijuoti doktorantūroje.

2.5. Pretendento mokslinio darbo indėlį į mokslo kryptį vertina Lietuvos socialinių tyrimų centro Konkursų ir atestacijos komisija. Pastaroji nusprendžia, ar pretendento moksliniai darbai atitinka šiame Apraše nurodytus, ir įvertina jų rezultatus. Išimties tvarka, atsižvelgiant į mokslo krypčių ir tematikos specifiką bei pretendentų įdirbį LSTC tyrimų tematikoje, Komisija turi teisę taikyti kitus mokslo straipsnių, monografijų ar knygos skyrių įskaitymo principus, kurie neprieštarauja Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 patvirtintiems minimaliems kvalifikaciniams valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimams.

III. LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ATESTACIJAI PER KADENCIJĄ (ĮSKAITOMI TIK CENTRUI PRISKIRTI DARBAI)
3.1. Vyriausiasis mokslo darbuotojas per 5 m. kadenciją privalo:
3.1.1. Per metus įteikti ne mažiau kaip 4 sutartinių autorinių lankų (žr. priedą) apimties mokslinius tekstus (straipsnius, monografijos / studijos teksto dalį, šaltinių publikacijas). Susumavus visus vyriausiojo mokslo darbuotojo darbus ir juos konvertavus į sutartinius autorinius lankus, turi susidaryti ne mažiau kaip 6 sut. aut. l. per metus;
3.1.2. Per kadenciją vyriausiasis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
3.1.2. a) paskelbti ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių, iš kurių ne mažiau 7 – referuojamuose ar recenzuojamuose leidiniuose arba paskelbti recenzuotą mokslinę monografiją ar studiją ir bent 2 mokslinius straipsnius referuojamuose ar recenzuojamuose leidiniuose; bent 1 iš straipsnių turi būti paskelbtas referuojamame ar recenzuojamame leidinyje, kuris registruotas ir leidžiamas užsienyje;
3.1.2. b) rengti mokslininkus;
3.1.2. c) vadovauti mokslinių tyrimų ar socialinės, kultūrinės plėtros programai / projektui, koordinuoti tarptautinį projektą (jo dalį) arba vadovauti rengiant ne mažiau nei 2 Lietuvos ar tarptautinių projektų / programų paraiškas;
3.1.2. d) būti atlikęs bent keturis iš 1.3.1. punkte ir bent penkis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų.

3.2. Vyresnysis mokslo darbuotojas per 5 m. kadenciją privalo:
3.2.1. Per metus įteikti ne mažiau kaip 3 sutartinių autorinių lankų (žr. priedą) apimties mokslinius tekstus (straipsnius, monografijos / studijos teksto dalį, šaltinių publikacijas). Susumavus visus vyresniojo mokslo darbuotojo darbus ir juos konvertavus į sutartinius autorinius lankus, turi susidaryti ne mažiau kaip 4 sut. aut. l. per metus;
3.2.2. Per kadenciją vyresnysis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
3.2.2. a) paskelbti ne mažiau kaip 8 mokslo straipsnius, iš kurių ne mažiau 5 – referuojamuose ar recenzuojamuose leidiniuose arba paskelbti recenzuotą mokslinę monografiją ar studiją ir bent vieną mokslinį straipsnį referuojamuose ar recenzuojamuose leidiniuose; bent 1 iš straipsnių turi būti paskelbtas referuojamame ar recenzuojamame leidinyje, kuris registruotas ir leidžiamas užsienyje;
3.2.2. b) vadovauti mokslinių tyrimų ar socialinės, kultūrinės plėtros programai / projektui, koordinuoti tarptautinį projektą (jo dalį) arba vadovauti rengiant ne mažiau nei 1 Lietuvos ar tarptautinio projekto, programos paraišką;
3.2.2.c) būti atlikęs bent tris iš 1.3.1. punkte ir bent penkis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų.

3.3. Mokslo darbuotojas per 4 m. kadenciją privalo:
3.3.1. Per metus įteikti ne mažiau kaip 2 sutartinių autorinių lankų apimties mokslinius tekstus (straipsnius, monografijos/studijos teksto dalį, šaltinių publikaciją). Susumavus visus mokslo darbuotojo darbus ir juos konvertavus į sutartinius autorinius lankus, turi susidaryti ne mažiau kaip 3 sut. aut. l. per metus;
3.3.2. Per kadenciją mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
3.3.2. a) paskelbti ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius, iš kurių ne mažiau 3 – referuojamuose ar recenzuojamuose leidiniuose arba paskelbti recenzuotą mokslinę monografiją ar studiją;
3.3.2. b) būti atlikęs bent du iš 1.3.1. punkte ir bent penkis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų.

3.4. Jaunesnysis mokslo darbuotojas per 3 m. kadenciją privalo:
3.4.1.(Rengtis) studijuoti doktorantūroje;
3.4.2. Per metus įteikti ne mažiau kaip 1,5 sutartinių autorinių lankų apimties mokslinius tekstus (straipsnius). Susumavus visus jaunesniojo mokslo darbuotojo darbus ir juos konvertavus į sutartinius autorinius lankus, turi susidaryti ne mažiau kaip 2 sut. aut. l.;
3.4.3. Per kadenciją jaunesnysis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
3.4.3. a) paskelbti ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius;
3.4.3. b) būti atlikęs bent vieną iš 1.3.1. punkte ir bent penkis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų.

3.5. Asmenų mokslinio darbo indėlį į mokslo kryptį, mokslo darbų reikšmingumą vertina Lietuvos socialinių tyrimų centro Atestacijos ir konkursų komisija. Pastaroji nusprendžia, ar pretendento moksliniai darbai atitinka šiame Apraše nurodytus, ir įvertina jų rezultatus. Išimties tvarka, atsižvelgiant į mokslo krypčių ir tematikos specifiką bei darbuotojų įdirbį LSTC tyrimų tematikoje, Atestacijos ir konkursų komisija turi teisę taikyti kitus mokslo straipsnių, monografijų ar knygos skyrių įskaitymo principus, kurie neprieštarauja Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 patvirtintiems Minimaliems kvalifikaciniams valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimams.

P R I E D A S

LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO MOKSLO DARBUOTOJŲ DARBŲ VERTINIMAS

1. Mokslo tiriamojo darbo rezultatų konvertavimas

Publikuoti autoriniai tekstai:
  Matavimo vnt. Sutartiniai aut. l.
Užsienyje išleista monografija, studija arba jų skyriai 1,0 aut. l. 1,5 sut. aut. l.
Lietuvoje išleista monografija, studija arba knygos skyriai 1,0 aut. l. 1,0 sut. aut. l.
Mokslinis straipsnis referuojamame ar recenzuojamame užsienio leidinyje 1 str. 1,5 sut. aut. l
Mokslinis straipsnis referuojamame ar recenzuojamame Lietuvos leidinyje 1 str. 1,0 sut. aut. l.
Mokslinis straipsnis profesiniame leidinyje 1 str. 0,5 sut. aut. l.
Mokslo šaltinių publikacija 1 aut. l 0,5 sut. aut. l.
Konferencijos medžiagos išleidimas užsienyje 1 str 0,5 sut. aut. l.
Konferencijos medžiagos išleidimas Lietuvos recenzuojamame leidinyje 1 str 0,3 sut. aut. l.
Recenzija mokslo leidinyje 1 recenzija 0,5 sut. aut. l.

Mokslo tiriamieji darbai, tyrimų/programų/projektų vykdymas*
  Matavimo vnt. Sutartiniai aut. l.
Mokslo projektų paraiškos rengimas (tarptautinės) 1 paraiškos vnt. 1,0 sut. aut. l
Mokslo projektų paraiškos rengimas (Lietuvoje) 1 paraiškos vnt. 0,5 sut. aut. l
Vadovavimas mokslo projekto įgyvendinimui 1 metai 1,0 sut. aut. l.
Dalyvavimas mokslo projekto įgyvendinime 1 metai 0,5 sut. aut. l.
* Vadovo teikimu.


Konferencijos, stažuotės
  Matavimo vnt. Sutartiniai aut. l.
Pranešimas tarptautinėje konferencijoje ir seminare užsienyje 1 0,3 sut. aut. l.
Pranešimas tarptautinėje konferencijoje ir seminare Lietuvoje 1 0,2 sut. aut. l.
Pranešimas konferencijoje ir seminare Lietuvoje 1 0,1 sut. aut. l.

Pastaba: Jei specifinio konkretaus darbo sąnaudos neatitiks čia nurodomų koeficientų, tai programų (skyrių) vadovai pateikia siūlymus koreguoti tokių darbų koeficientus Lietuvos socialinių tyrimų centro Konkursų ir atestacijos komisijai, pateikdami tų darbų svarstymo protokolų išrašus.

2. MOKSLINIO DARBO KRŪVIO MAŽINIMAS
Už mokslo organizacinį ir pedagoginį darbą Centre kvalifikacinis krūvis sumažinamas:
• programos/projekto vadovui – 10%;
• tęstinių Centro leidinių vyr. redaktoriui – 20%, atsakingam sekretoriui – 25% (kai leidinio periodiškumas ne mažiau kaip 2 numeriai per metus);
• kitų Centro tęstinių leidinių vyr. redaktoriui – 15%, atsakingam sekretoriui – 20%;
• straipsnių rinkinių, kolektyvinės monografijos, mokslo studijos vyr. redaktoriui (sudarytojui) – 15%;
• tarptautinės ar valstybinės reikšmės konferencijos organizatoriams (pagal indėlį) – 15 %;
• kitos konferencijos organizatoriams (pagal indėlį) – 10 %;
• doktoranto moksliniam vadovui – 5%;
• tarybos daktaro disertacijai ginti nariui, konsultantui, oponentui – 3%;
• už kursą doktorantūros studijose – 3%.

Už mokslo administracinį darbą kvalifikacinis krūvis sumažinamas:
• Centro Mokslo tarybos pirmininkui – 10 %;
• padalinio vadovui – 10%;
• darbas Centro direkcijos pavedimu Valstybinėse komisijose (priklausomai nuo jų trukmės ir darbų apimties) – 2–5%;
• darbas Centro direktoriaus įsakymu sudarytose nuolatinėse komisijose (priklausomai nuo jų trukmės ir darbų apimties) – 2–5%;
• darbas Centro direktoriaus įsakymu sudarytose kitose komisijose – 1–2%.

Pastabos:
1. Susumavus visas nuolaidas, jos negali viršyti 50% minimalių pareigybių normatyvų;
2. Kvalifikacinio darbo krūvio sumažinimą, atsižvelgiant į skirtingas programų, projektų vadovų, komisijose dirbančių asmenų darbo sąnaudas, nustato Direktorius.


Dokumentas parsisiuntimui (pdf formatas)
 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt