Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO MOKSLO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO IR KONKURSŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO TVARKOS NAUJA REDAKCIJA

PATVIRTINTA
Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus
2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-12

Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 "Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo", Lietuvos socialinių tyrimų centro įstatais.

1. Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojai į pareigas renkami viešo konkurso būdu ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Vyriausiųjų ir vyresniųjų mokslo darbuotojų kadencija – 5 metai, mokslo darbuotojų – 4 metai, jaunesniųjų mokslo darbuotojų – 3 metai.

2. Pretendentai į Lietuvos socialinių tyrimų centro jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas gali būti renkami ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Jeigu per tą laiką jaunesnysis mokslo darbuotojas įstoja į doktorantūrą ar apsigina daktaro disertaciją, jis gali būti renkamas trečiai kadencijai.

3. Jeigu mokslo darbuotojo pareigos steigiamos konkrečiam moksliniam darbui atlikti (konkretiems mokslo tyrimams vykdyti ar kitai mokslo užduočiai), mokslo darbuotojas gali būti kviečiamas dirbti LSTC ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui pagal terminuotą darbo sutartį, jei konkretus mokslinis tyrimas ar projektas trunka ilgiau, sutartis pratęsiama kas metai. Šiems mokslo darbuotojams Tvarkoje numatyta skyrimo į pareigas tvarka netaikoma.

4. Projekto paraišką rengusiai grupei laimėjus išorinio finansavimo konkursą, paraiškoje įrašyti tyrėjų grupės nariai projekto vykdymui įdarbinami Centro direktoriaus įsakymu be papildomo konkurso.

5. Mokslo darbuotojų atestacijas ir konkursus pareigoms eiti skelbia Lietuvos socialinių tyrimų centro direktorius, o juos organizuoja Centro mokslo tarybos sudaryta Atestavimo ir konkursų komisija (toliau – Komisija).

6. Konkursai mokslo darbuotojų ar kitų tyrėjų pareigoms eiti skelbiami viešai Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki pageidaujančiųjų dalyvauti konkurse dokumentų priėmimo pabaigos. Viešame konkurso skelbime gali būti išsamiai aprašytas būsimojo darbo pobūdis.

7. Centre dirbančio asmens, einančio mokslo darbuotojo pareigas atitiktis Centro nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams vertinama jį atestuojant per kadenciją (darbuotojui pageidaujant, į kadencijos laikotarpį neįskaitomas buvimo motinystės ir vaiko priežiūros atostogose laikotarpis).

8. Vadovaudamasi Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nurodytais reikalavimais Komisija įvertina atestuojamo / dalyvaujančio konkurse asmens mokslinio darbo apimtį, jo mokslinių darbų atitikimą mokslinei produkcijai, šių darbų pripažinimo lygį bei mokslinį reikšmingumą. Vertingiausiais laikomi darbai, atitinkantys Instituto, į kurio pareigybes pretenduojama, mokslinių tyrimų kryptis bei tarptautiniu mastu pripažinti moksliniai darbai.

9. Darbuotojai atestuojami vadovaujantis kadencijos, už kurią atestuojami, pradžioje galiojusiu Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašu.

10. Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms mokslo darbuotojo pareigoms eiti, sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Šis asmuo atestuojamas kadencijos pabaigoje. Neatestuotas asmuo atleidžiamas iš darbo.

11. Į aukštesnes mokslo darbuotojo pareigas priimama viešo konkurso būdu. Konkurse pareigoms užimti Centro mokslo darbuotojai dalyvauja juos atestavus už ankstesnėse pareigose atliktus darbus.

12. Centro mokslo taryba direktoriaus ar padalinio vadovo argumentuotu teikimu gali skelbti neeilinį mokslo darbuotojo ar kito tyrėjo atestavimą.

13. Mokslo darbuotojo ar kito tyrėjo neeilinis atestavimas gali būti paskelbtas ne anksčiau kaip po dviejų metų, kai jis eina atitinkamas pareigas.

14. Mokslo darbuotojas ar kitas tyrėjas apie numatomą neeilinį atestavimą informuojamas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki jo.

15. Jeigu atestavimo metu nustatoma, kad mokslo darbuotojas ar kitas tyrėjas neatitinka jo pareigybės kvalifikacinių reikalavimų, jis atleidžiamas iš pareigų įstatymų nustatyta tvarka.

16. Neatestuotas darbuotojas vienerių metų laikotarpiu negali dalyvauti konkurse tai pačiai pareigybei.

17. Prieš 3 mėnesius (į šį laikotarpį neįskaitomi liepos ir rugpjūčio mėnesiai) iki mokslo darbuotojo ar kito tyrėjo kadencijos pabaigos Centro direktorius skelbia viešą konkursą šioms pareigoms eiti.

18. Sudarant Atestavimo ir konkursų komisiją vadovaujamasi Europos Komisijos rekomendacijomis dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso (OL L 075/67, 2005), taip pat šiais reikalavimais:
18.1. mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atestaciją ir konkursus vykdo ne mažiau kaip iš 5 mokslininkų sudaroma Komisija;
18.2. ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių turi būti mokslininkai, atitinkantys vyriausiojo mokslo darbuotojo (profesoriaus) ir (arba) vyresniojo mokslo darbuotojo (docento) pareigybių kvalifikacinius reikalavimus;
18.3. ne mažiau kaip trečdalis Komisijos narių turi būti kitų institucijų mokslininkai;
18.4. rengiant konkursą vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti, į Komisiją turi būti įtrauktas bent vienas tarptautinis ekspertas;
18.5. Komisijos susitikime su pretendentais gali dalyvauti Centro direktorius ir institutų direktoriai. Jie pasišalina vykstant Komisijos svarstymams bei balsavimui.

19. Komisijos sprendimai laikomi priimtais, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių ir jeigu už sprendimą balsuoja ne mažiau kaip pusė komisijos narių. Komisija kiekvienam konkurso dalyviui (atestuojamajam) užpildo nustatytos formos konkurso/atestavimo lapą (1 priedas), kuriame pateikiamas Atestavimo ir konkursų komisijos sprendimas. Komisijos sprendimai teikiami svarstyti ir tvirtinti Centro mokslo tarybai.

20. Mokslo taryba Komisijos sprendimą tvirtina atviru balsavimu. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė visų Mokslo tarybos narių.

P R I E D A S
Anketa
Mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos naują redakciją pdf formate galite rasti čia.
 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt