Kvietimas dalyvauti Tautvydo Venciaus disertacijos gynime

2024 m. birželio 28 d. 11 val. kviečiame dalyvauti sociologijos mokslo krypties doktoranto Tautvydo Venciaus disertacijos „Ilgą laiką nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų socialinio mobilumo veiksniai Lietuvoje“ gynime. Mokslo daktaro disertacija bus ginama viešame sociologijos mokslo krypties tarybos posėdyje Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institute, konferencijų salėje. (Adresas: A. Goštauto g. 9, Vilnius.)

Disertacijos mokslinė vadovė – vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Jolanta Aidukaitė (Lietuvos socialinių mokslų centras, socialiniai mokslai, sociologija, S 005).

Disertacijos gynimo taryba:

  • pirmininkė – prof. dr. Aistė Balžekienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S 005);
  • vyriausioji m. d. dr. Rūta Brazienė (Lietuvos socialinių mokslų centras, socialiniai mokslai, sociologija, S 005);
  • dr. Indrė Genelytė (Linkopingo universitetas, Švedija, socialiniai mokslai, sociologija, S 005);
  • vyriausioji m. d. dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė (Lietuvos socialinių mokslų centras, socialiniai mokslai, sociologija, S 005);
  • prof. dr. Daiva Skučienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S 005).

Disertacijos anotacija:
Disertacijoje nagrinėjami ilgą laiką nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų (ILNESOC) socialinio mobilumo veiksniai ir iššūkiai integruojantis darbo rinkoje. Žvilgsnis į ILNESOC patiriamas problemas ir integracijos į darbo rinką iššūkius per socialinio mobilumo prizmę yra nauja ir originali prieiga. Taip yra ne tik dėl to, kad mažai žinoma apie šios grupės asmenų socialinio mobilumo iššūkius ir galimybes, bet ir todėl, kad socialinis mobilumas apskritai yra mažai tyrinėta tema Lietuvoje. Taigi, esminis tyrimo klausimas, kas ir kodėl lemia, kad asmenys ilgą laiką nedirba ir gauna socialinę paramą bei nepakeičia savo socialinės pozicijos? Tyrime analizuoti kiekybiniai duomenys, ekspertų nuomonės (taikant Delfi metodą) ir biografiniai interviu su ILNESOC. Mišri tyrimo metodologija suteikė galimybę ILNESOC socialinio mobilumo praktikas nagrinėti įvairiais lygmenimis (intergeneracinis ir intrageneracinis) ir pjūviais tiriant tiek įvairių veiksnių įtaką, tiek subjektyvias socialinės pozicijos kaitos ar jos stagnacijos patirtis. Rezultatai atskleidžia taikomų aktyvinimo priemonių ir socialinės paramos sistemos reikalavimų, susijusių su užimtumu, neveiksmingumą, socialinės kilmės įtaką ir didesnę žemo socialinio statuso perdavimo tarp kartų tikimybę. ILNESOC socialinio mobilumo kompleksiškumas lemia, kad šios asmenų grupės socialinės įtraukties procesas yra lėtas ir sudėtingas ne tik dėl organizacinės sąrangos ar socialinės struktūros specifiškumo, bet ir su socialinės pozicijos kaita susijusių veiksnių tarpdiscipliniškumo.

Renginys bus fotografuojamas. Informuojame, kad nuotraukose gali matytis Jūsų atvaizdas. Nuotraukos gali būti viešinamos Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto socialinėse medijose.