International

Horizon 2020

The Future of European Social Citizenship (EUSOCIALCIT)

Projekto vadovas LSMC SI: vyriausioji m. d., dr. Jolanta Aidukaitė
Pagrindinė vykdančioji ir koordinuojanti institucija – Amsterdamo universitetas, Olandija.
Projekto vykdymo trukmė: 2020 02 01 – 2024 01 31.

Santrauka:

Projekto vadovas LSMC SI: vyriausioji m. d., dr. Jolanta Aidukaitė. Pagrindinė vykdančioji ir koordinuojanti institucija – Amsterdamo universitetas, Olandija. Projekto vykdymo trukmė: 2020-02-01 – 2024-01-31.

Lietuvos socialinių mokslų centro (toliau – LSMC) Sociologijos institutas (toliau – SI) nuo 2020 m. vasario 1 d. kaip partneris pradėjo vykdyti Horizontas 2020 projektą pavadinimu „The Future of European Social Citizenship“ (EUSOCIALCIT). Projektas pateiks moksliškai išanalizuotus bei pagrįstus politinius scenarijus Europos socialiniam pilietiškumui stiprinti. LSMC SI dalis projekte susijusi su būsto politikos bei būsto teisių užtikrinimu ir raiška Europoje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas socialiniam būstui, paramai visų formų benamystei sušvelninti ir kitai finansinei paramai (kreditai, subsidijos), skirtai „pirmųjų namų“ pirkėjams ir (arba) nuomininkams.

Gender-based violence and institutional response: Building a knowledge base and operational tools to make universities and research organizations safe (UniSAFE)

Projekto vadovas LSMC SI: dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič
Projekto koordinatorius – European Science Foundation (ESF), Prancūzija
Projekto vykdymo trukmė: 2020 02 01 – 2024 01 31
Nr. 101006261, ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa HORIZON 2020
Vykdytojos: dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič, dr. Giedrė Blažytė

Santrauka:

Projekto tikslas: stiprinti žinias apie smurtą lyties pagrindu universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose ir šias žinias paversti veiklos priemonėmis ir rekomendacijomis aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų politikoje ir praktikose.

Ataskaitos:

Individual Experiences of Gender-based Violence in Academia. Executive Summary of the Analysis of Interviews with Researchers at Higher Risk of Gender-based Violence;

Report on Multi-level Analysis and Integrated Dataset;

UniSAFE’s Analysis of Interviews with Researchers at Higher risk of Gender-based Violence;

Report on Case Studies on the Effects and Consequences of Institutional Responses to Gender-based Violence along the 7Ps in Research Performing Organisations;

Gender-based Violence in Universities and Research Organisations National Fieldwork Report.

Daugiau informacijoshttps://unisafe-gbv.eu/

Other research projects

Changes and prospects in the tourism sector following the COVID 19 pandemic

Projekto vadovas: dr. Darius Liutikas
Projekto vykdymo trukmė: 2021 11 03 – 2023 09 01.
Nr. 01.2.2-LMT-K-718-05-0057, LMT aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai projektai
Vykdytojai : dr. Darius Liutikas, dr. Donatas Burneika, dr. Edikas Kriaučiūnas, dr. Gintarė Pociūtė-Sereikienė, dr. Viktorija Baranauskienė
Pavadinimas EN kalba: Changes and Prospects in the Tourism Sector Following the COVID-19 Pandemic

Santrauka:

 

Projekto tikslas yra išanalizuoti vietinio ir atvykstamojo turizmo sektoriaus vystymosi galimybes po COVID-19 pandemijos ir pasiūlyti inovatyvias turizmo sektoriaus veiklos formas, susijusias su naujomis technologijomis, paslaugomis ir produktais. Turizmo sektorius yra vienas iš labiausiai nukentėjusiųjų sektorių dėl COVID-19 pasaulinės pandemijos. Kadangi turizmo sektoriaus perspektyvos labai priklauso nuo jo atsinaujinimo ir inovacijų diegimo, projekto dalyviai daugiausia dėmėsio ir skiria šiems sektoriaus aspektams. Analizuojant sektoriaus ateities galimybes,  reikalinga atsižvelgti ne tik į pasikeitusią socialinę ir sveikatos aplinką, bet ir įvertinti aplinkosaugos, prisitaikymo prie klimato kaitos, skaitmeninimo iššūkius. Turizmo inovacijų kūrimas ir diegimas yra neįmanomas be inovatyvios ir kūrybingos visuomenės, tad projektu siekiama įvertinti ne tik teigiamą inovacijų naudą, bet ir socialines grėsmes ir rizikas, bei pasiūlyti jų suvaldymo priemones.

Tyrimo metu buvo tiriama Lietuvos atvykstamojo ir vietinio turizmo raida pandeminiu ir po pandeminiu laikotarpiu. Nustatyta, kad poveikis turizmo sektoriui buvo nevienareikšmis ir ne būtinai neigiamas. Be to kad pandemija suteikė progą kai kurios vietos turizmo veiklos, ji taip pat buvo tam tikras stimulas inovacijoms ir pokyčiams. Analizuot valstybės parama ir jos nauda, kuri, nors buvo labai svarbi, kaip rodo preliminarūs rezultatai, nebuvo adekvačiai paskirstyta visiems turizmo sektoriaus veikėjams

Network of Eurofound correspondents – Lithuania

Projekto vadovė: dr. Inga Blažienė
Laikotarpis: 2022 03 01 – 2026 02 28
NR. 22-3030-17
Pavadinimas EN kalba: 
Network of Eurofound Correspondents – Lithuania

Santrauka:

Eurofound korespondentų tinklas yra ES institucijos – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo – inicijuotas ir finansuojamas projektas. Projekto tikslas – teikti informaciją, svarbią ES vykstančioms diskusijoms, pasitelkiant nacionalinių ekspertų tinklą. Pagrindinė korespondentų užduotis yra rinkti, analizuoti ir teikti susistemintą informaciją apie šalyje vykstančius procesus, naudojant tiek nacionalinio lygmens statistinius duomenis, tiek tyrimų rezultatus. Eurofound korespondentai teikia informaciją apie šalyje vykstančius procesus, pokyčius, vykdomą politiką, esamas praktikas bei procesų reglamentavimą darbo santykių, darbo sąlygų, užimtumo ir darbo rinkos bei socialinės politikos srityse, taip įgalindami Eurofound atlikti palyginamuosius vertinimus remiantis unikalia nacionaline ekspertine informacija.

DEFEN-CE: Social Dialogue in Defence of Vulnerable Groups in Post-COVID-19 Labour Markets

Projekto vadovė: dr. Inga Blažienė
Laikotarpis: 2022 03 14 – 2023 11 30
NR. VS/2021/0196
Pavadinimas EN kalba: DEFEN-CE: Social Dialogue in Defence of Vulnerable Groups in Post-COVID-19 Labour Markets

Santrauka:

Projektu siekiama įvertinti, kokį vaidmenį atlieka socialinis dialogas sprendžiant pažeidžiamų grupių užimtumo ir socialinės apsaugos klausimus COVID-19 pandemijos ir popandeminiu laikotarpiu (tyrime vertinami 2020-2022 metai). Įgyvendinant projektą taikomi įvairūs kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai ES ir nacionaliniame lygmenyje. Projekto vadovaujantis partneris – Helsinkio universitetas (Suomija), partneriai – Centrinės Europos darbo studijų institutas (Slovakija), Stokholmo universitetas (Švedija), Duisburgo-Eseno universitetas (Vokietija), Fondazione ADAPT (Italija), Belgrado universitetas (Serbija).

BFORE – Bargaining for Equality – Strengthening collective bargaining systems to ensure fair wages and address income inequality in Europe

Projekto vadovė: dr. Inga Blažienė
Laikotarpis: 2022 05 02 – 2023 09 30
NR. VS/2021/0209
Pavadinimas EN kalba: BFORE – Bargaining for Equality – Strengthening collective bargaining systems to ensure fair wages and address income inequality in Europe

Santrauka:

Projektu siekiama identifikuoti ir įvertinti Europos šalyse vykstančias kolektyvines derybas, kurios daro teigiamą poveikį pajamų nelygybei ir užtikrina teisingą atlygį visiems darbuotojams. Projekte nagrinėjama minimalaus darbo užmokesčio, darbo užmokesčio nustatymo praktikų, kolektyvinių derybų ir nelygybės sąveika, įvertinant pastarojo laikotarpio tendencijas bei socialinių partnerių iniciatyvas. BFORE tiria, kokios kolektyvinės sutartys yra pasirašomos ir kokią įtaką esamos kolektyvinių derybų praktikos ir strategijos daro darbuotojų pajamoms. Ypatingas dėmesys skiriamas sektorinių ir įmonių lygmens kolektyvinių derybų tarpusavio santykiui bei žemiausią darbo užmokestį gaunančių darbuotojų segmentui. Vadovaujantis projekto partneris – KU Leuven (Belgija), partneriai – Europos politikos studijų centras (Belgija), Fundación 1º de Mayo (Ispanija), Ekonominių tyrimų darbo institutas (Suomija), Viešųjų finansų institutas (Kroatija); asocijuotas partneris – Europos profesinių sąjungų institutas.

Youth Wiki Tool

Projekto vadovas: prof. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė
Laikotarpis: 2015-04-01 – 2027-12-31
NR. 101048624, 101079785. įgyvendinamas pagal ERASMUS+ programą.
Pavadinimas EN kalba: „Youth Wiki Tool”

Santrauka:

Tikslas – plėtoti įrodymais grįstą politiką ir bendradarbiavimą jaunimo srityje, pateikiant naujausią informaciją apie Europos šalių jaunimo politiką Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje (2019–2027) įgyvendinant ES jaunimo strategiją.
Nacionalinis korespondentas pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus nuolat teikia ir atnaujina informaciją apie jaunimo politiką Lietuvoje, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Lietuvos teisės aktus, programas, vykdomas reformas ar pakeitimus, gerųjų praktikų pavyzdžius, jų vertinimus, stebėsenos sistemas ir tyrimus jaunimo srityje. Plačiau žiūrėti: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki

Naujienlaiškis. Jaunimo politika.

Naujienlaiškis. Jaunimas ir Ukraina.

Naujienlaiškis. Jaunimo psichikos sveikata.


2015 m.

International Project Youth Wiki Tool (No. 570922-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA3-YTH-WIKI). Erasmus+: Prospective Initiatives, Policy Networks, Programme and Linguistic Support. Youth Wiki National Correspondent.

Jaunimo situacijos ir politikos X srityje vertinimas.

Prioritetinės veiklos, vertinimo sritys:
Bendra jaunimo politikos apžvalga
Savanorystė

Įgyvendinimo laikotarpis: 2015-10-15-2016-04-30

Projekto vadovė, nacionalinė korespondentė Lietuvoje: prof. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė

2016 m.

International Project Youth Wiki Tool (No. 577876-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA3-YTH-WIKI). Erasmus+: Prospective Initiatives, Policy Networks, Programme and Linguistic Support. Youth Wiki National Correspondent.

Jaunimo situacijos ir politikos X srityje vertinimas.

Prioritetinės veiklos:
Jaunimo dalyvavimas
Socialinė įtrauktis

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016-05-01-2016-12-31

Projekto vadovė, nacionalinė korespondentė Lietuvoje: prof. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė

 Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (BRIDGE)

Projekto vadovė: dr. Sandra Krutulienė (nuo 2022 03)
Laikotarpis: 2020-11-03-2023-08-31
NR. 2020-1-SE01-KA203-077973
Finansavimo šaltinis: Erasmus+ programos veiksmas “Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais”
Projekto kordinatorius: Upsalos universitetas, Švedija
Pavadinimas EN kalba: Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (BRIDGE)
Projekto partneriai: Mendelio universitetas (Čekijos Respublika); Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba (Lietuva); Pietryčių Europos universitetas (Šiaurės Makedonija); Chersono valstybinis technikos universitetas (Ukraina); Lietuvos socialinių tyrimų centras (Lietuva)

Projekto tikslas: sukurti sąžiningumo tarpsektorinį vientisumą gilinant supratimą apie sąžiningumą aukštajame moksle, versle ir visuomenėje ir suteikiant atitinkamų įgūdžių veikti pagal akademinės etikos vertybes.

Daugiau info:

Accessibility Toolbar