Tarptautiniai 

Horizontas 2020 projektai  

The Future of European Social Citizenship (EUSOCIALCIT)

Projekto komanda LSMC SI: dr. Jolanta Aidukaitė (vadovė), dr. Rūta Ubarevičienė
Laikotarpis: 2020 02 01 – 2024 01 31
Finansavimo šaltinis: Programa „Horizontas 2020“ (Nr. 822778)

Santrauka
Projektas pateiks moksliškai išanalizuotus bei pagrįstus politinius scenarijus Europos socialiniam pilietiškumui stiprinti. LSMC Sociologijos instituto dalis projekte susijusi su būsto politikos bei būsto teisių užtikrinimu ir raiška Europoje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas socialiniam būstui, paramai visų formų benamystei sušvelninti ir kitai finansinei paramai (kreditai, subsidijos), skirtai „pirmųjų namų“ pirkėjams ir (arba) nuomininkams.

Rezultatai

Ataskaita
Working paper Assessing housing rights in the selected EU countries: revised version.

Daugiau informacijos: https://www.eusocialcit.eu/

Gender-based violence and institutional response: Building a knowledge base and operational tools to make universities and research organizations safe (UniSAFE)

Projekto komanda LSMC SI: dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič (vadovė), dr. Giedrė Blažytė (iki 2023 m. vasario mėn.)
Laikotarpis: 2021 02 01 – 2024 01 31
Finansavimo šaltinis: Programa „Horizontas 2020“ (Nr. 101006261)

Santrauka
UniSAFE Projekto tikslas: stiprinti žinias apie smurtą lyties pagrindu universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose ir šias žinias paversti veiklos priemonėmis ir rekomendacijomis aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų politikoje ir praktikose. UniSAFE tiria smurto dėl lyties paplitimo mechanizmus universitetuose ir mokslinių tyrimų organizacijose, jį lemiančius veiksnius ir pasekmes, naudodama daugiapakopį tyrimų planą kokybiniams ir kiekybiniams duomenims rinkti, analizuoti ir sintezuoti.

Tokiu būdu atlikta:
1. Politikos ir teisės dokumentų, susijusių su smurto dėl lyties problema universitetuose ir mokslinių tyrimų organizacijose, analizė 30-je ES valstybių narių ir asocijuotose šalyse.
2. Kiekybinės apklausa siekiant surinkti duomenis apie smurto dėl lyties paplitimą. Apklausa atlikta 46 universitetuose ir tyrimų institucijose 15-oje ES valstybių narių ir asocijuotų narių šalyse ir Europos Marie Curie stipendininkų tinkle.
3. Institucijų atsakas į smurtą dėl lyties, atliekant atvejų tyrimus, individualius interviu ir 45 universitetų strateginių dokumentų analizę.


Sukurtas holistinis 7P modelis įtraukia 7 principus: paplitimą, prevenciją, apsaugą, atsakomybę už padarytus nusižengimus, paslaugų teikimą, partnerystę ir politiką. Toks modelis padės kurti visapusišką priemonių rinkinį, kurį bus rekomenduojama taikyti universitetuose ir mokslinių tyrimų organizacijose bei mokslinių tyrimų finansavimo organizacijas (RFO).

Rezultatai

Individual Experiences of Gender-based Violence in Academia. Executive Summary of the Analysis of Interviews with Researchers at Higher Risk of Gender-based Violence;
Report on Multi-level Analysis and Integrated Dataset;
UniSAFE’s Analysis of Interviews with Researchers at Higher risk of Gender-based Violence;
Report on Case Studies on the Effects and Consequences of Institutional Responses to Gender-based
Violence along the 7Ps in Research Performing Organisations;
Gender-based Violence in Universities and Research Organisations National Fieldwork Report;
Gender-based violence and its consequences in European Academia, Summary results from the UniSAFE survey;
Priemonių rinkinys universitetams, kuriant saugią studijų ir darbo aplinką.

Daugiau informacijoshttps://unisafe-gbv.eu/

Erasmus+ programos projektai  

Youth Wiki Tool

Projekto vadovė LSMC SI: dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė
Laikotarpis: 2015 04 01 – 2027 12 31
Finansavimo šaltinis: Erasmus+ (Nr. 101079785)

Santrauka
Tikslas – plėtoti įrodymais grįstą politiką ir bendradarbiavimą jaunimo srityje, pateikiant naujausią informaciją apie Europos šalių jaunimo politiką Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje (2019–2027) įgyvendinant ES jaunimo strategiją. LSMC kaip nacionalinis korespondentas pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus nuolat teikia ir atnaujina informaciją apie jaunimo politiką Lietuvoje, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Lietuvos teisės aktus, programas, vykdomas reformas ar pakeitimus, gerųjų praktikų pavyzdžius, jų vertinimus, stebėsenos sistemas ir tyrimus jaunimo srityje.

Rezultatai

Naujienlaiškiai
Jaunimas ir savanorystė.
2022-ieji Lietuvoje paskelbti jaunimo ir savanorystės metais.
Auga susirūpinimas jaunimo psichikos sveikata.
Jaunimo politika: aktualijos.
Jaunimo problemų prioritetiniai klausimai.

Pristatymas
The what, who and why of the Youth Wiki. The use of the Youth Wiki at European level.

Apžvalgos
Lietuva: jaunimo politikos apžvalgos.

Daugiau informacijos: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki

 Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (BRIDGE)

Pavadinimas LT kalba: Sąžiningumo aukštajame moksle, versle ir visuomenėje vientisumo kūrimas
Projekto komanda LSMC SI: dr. Inga Gaižauskaitė (vadovė), dr. Sandra Krutulienė, dokt. Sonata Vyšniauskienė
Laikotarpis: 2020 11 03 – 2023 08 31
Finansavimo šaltinis: Erasmus+ programos veiksmas „Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais“ (Nr. 2020-1-SE01-KA203-077973)

Santrauka
Projektu buvo siekiama sukurti sąžiningumo tarpsektorinį vientisumą gilinant supratimą apie sąžiningumą aukštajame moksle, versle ir visuomenėje ir suteikiant atitinkamų įgūdžių veikti pagal akademinės etikos vertybes. Projektas turėjo didelį socialinį poveikį tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Projekto metu parengta ir viešai prieinama edukacinė medžiaga, skirta magistrantūros, doktorantūros studijų studentų akademiniam sąžiningumui ir tyrimų etikai (savi)ugdyti, parengti edukaciniai moduliai moksliniams vadovams, doktorantūros ir magistrantūros studijų studentams, organizuoti tarptautinės konferencijos, studentų ir mokslinių vadovų mokymai partnerių šalyse (Lietuvoje, Čekijos Respublikoje, Šiaurės Makedonijoje, Švedijoje), nuotoliniai seminarai. Projekto pagrindinis koordinatorius ir vykdytojas – Upsalos universitetas (Švedija); partneriai – Mendelio universitetas (Čekija); Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba (Lietuva); Pietryčių Europos universitetas (Šiaurės Makedonija); Chersono valstybinis technikos universitetas (Ukraina); Lietuvos socialinių tyrimų centras (Lietuva).

Rezultatai

Kontroliniai sąrašai
Checklist for Supervisors.
Checklist for Doctoral Students.
Checklist for Masters Students.


Naujienlaiškiai
Bridge Newsletter #01 (16th June 2022)
Bridge Newsletter #02 (13th December 2022)
Bridge Newsletter #03 (16th April 2023)
Bridge Newsletter #04 (15th June 2023)
Bridge Newsletter #05 (30th August 2023)

Žaidimai
Online games, board games, memory games, role play games, scenario games and notes for educators.

Pristatymai
Presentations and materials.

Gairės
Guidelines for Research Ethics and Research Integrity in Citizen Science.
Guidelines for Integrity in Research and Business Collaboration.

Vinjetės
BRIDGE Vignettes.

Moduliai
Educational modules.

Daugiau informacijos: https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge/

Erasmus+ programos ir valstybių partnerių finansuojami projektai  

EUROSTUDENT-8

Projekto vadovė LSMC SI: dr. Rūta Brazienė
Laikotarpis: 2022 – 2024
Finansavimo šaltinis: Erasmus+ programa ir projekte dalyvaujančios šalys partnerės

Santrauka
LSMC Sociologijos instituto mokslininkai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavedimu Lietuvoje įgyvendina EUROSTUDENT projektą, kuris yra skirtas ištirti bei palyginti socialines bei ekonomines studentų gyvenimo sąlygas aukštojo mokslo sistemose Europoje. EUROSTUDENT projekte dalyvauja 28 šalys. Lietuva šiame projekte dalyvauja nuo 2005 m. Šiuo metu yra įgyvendinama aštuntoji šio tarptautinio tyrimo banga (EUROSTUDENT 8), kuri startavo 2021 m. rugsėjo mėnesį. Duomenys apie studentus renkami apklausos būdu. Apklausiami I, II pakopos ir vientisųjų studijų studentai. EUROSTUDENT 8 klausimynas susideda iš dviejų dalių: pagrindinės dalies ir 4 nedidelių papildomų modulių, kurie pagal poreikį gali būti keičiami kiekvienoje tyrimo bangoje. Pagrindinis klausimynas apima klausimus apie dabartinę studijų situaciją, studijų prieinamumą, studijų sąlygas, studentų gyvenimo sąlygas ir tarptautinį mobilumą. Papildomi moduliai EUROSTUDENT 8 bangoje apėmė psichikos sveikatą ir gerovę, COVID 19 pandemijos poveikį studijoms, mokymosi ir studijų skaitmenizaciją, studentišką gyvenimą bei diskriminacijos patirtis. Lietuvoje 2022 m. buvo apklausti 1768 studentai studijuojantys Lietuvos aukštojo mokslo institucijose (universitetuose ir kolegijose). Palyginamuosius duomenis tarp šalių planuojama skelbti 2024 m. balandžio mėn. pabaigoje.

Detalesnę informaciją apie EUROSTUDENT 8 projekto įgyvendinimą Lietuvoje Jums suteiks vyr. m. dr. Rūta Brazienė (ruta.braziene@dsti.lt).

Daugiau informacijos: https://www.eurostudent.eu/

Kiti tarptautiniai projektai  

POSTING.STAT 2.0 – Enhancing the collection and analysis of national data on intra-EU posting

Pavadinimas LT kalba: Informacijos apie darbuotojų komandiravimą ES viduje rinkimo ir analizės skatinimas
Projekto vadovė LSMC SI: dr. Inga Blažienė
Laikotarpis: 2024 – 2026
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija

Santrauka
Projektu siekiama susisteminti statistinę informaciją apie darbuotojų komandiravimą ES viduje suburiant mokslinių tyrimų institucijų konsorciumą iš pagrindinių darbuotojus komandiruotėms siunčiančių ir priimančių valstybių narių (Austrijos, Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Nyderlandų, Lietuva, Lenkija, Slovakija, Slovėnija ir Ispanija). Svarbiausias tikslas – padidinti empirinių įrodymų vertę per nacionalinio lygmens duomenų atranką ir analizę. Leuven universiteto Darbo ir visuomenės tyrimų instituto (HIVA–KU Leuven) koordinuojamas konsorciumas susideda iš 12 mokslinius tyrimus atliekančių partnerių ir 4 asocijuotų partnerių. Tyrimo rezultatai bus pateikti 11 šalių ataskaitose ir 4 teminiuose dokumentuose. Be to, bus surengta 11 konkrečioms šalims skirtų nuotolinių seminarų ir 4 konkrečioms temoms skirti nuotoliniai seminarai. Rezultatai taip pat bus aptarti baigiamojoje konferencijoje Leuvene.

Daugiau informacijos: https://hiva.kuleuven.be/en/research/theme/welfarestate/p/POSTING-STAT20

Challenges for Organising and Collective Bargaining in Care, Administration and Waste Management sectors in Central Eastern European Countries (CEECEW)

Pavadinimas LT kalba: Narių pritraukimo ir kolektyvinių derybų iššūkiai slaugos, administravimo ir atliekų tvarkymo sektoriuose Centrinės ir Rytų Europos šalyse
Projekto komanda LSMC SI: dr. Inga Blažienė (vadovė), dr. Ramunė Guobaitė, dr. Julija Moskvina.
Laikotarpis: 2023 – 2025
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas)

Santrauka
Projekto pagrindinis koordinatorius ir vykdytojas – Viešųjų reikalų institutas (Lenkija); partneriai – Demokratijos fondo centras (Serbija); Lietuvos socialinių mokslų centras / LSMC (Lietuva); Vidurio Europos darbo studijų institutas / CELSI (Slovakija); Filosofijos ir sociologijos institutas (Bulgarija); Europos viešųjų paslaugų sąjungų federacija / EPSU.

Trust in Relations between Unions and Employers in Europe (TRUE EUROPE)

Pavadinimas LT kalba: Tarpusavio pasitikėjimas Europos profesinių sąjungų ir darbdavių santykiuose
Projekto komanda LSMC SI: dr. Inga Blažienė (vadovė), dr. Julija Moskvina, dr. Ramunė Guobaitė.
Laikotarpis: 2023 11 01 – 2025 11 01
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (Nr. 101126483)

Santrauka
Projekto tikslas – ištirti pasitikėjimą tarp socialinių partnerių darbovietės, šakos / sektoriaus ir / ar šalies lygmenyje. Projektas įgyvendinamas transporto, metalo ir finansų bei draudimo sektoriuose Austrijoje, Čekijoje, Airijoje, Lietuvoje, Švedijoje, Slovakijoje, Rumunijoje ir Serbijoje.

Projekto metu bus siekiama detaliau išanalizuoti esamą pasitikėjimo lygį ir jo kaitą kolektyviniuose darbo santykiuose tokiose srityse, kaip: a) skaitmeninimas ir naujų technologijų naudojimas darbo vietoje; b) darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas; c) profesinė sauga ir sveikata. Nors darbo užmokestis dažniausiai laikomas pagrindiniu kolektyvinių derybų objektu, šiame projekte bus siekiama pažvelgti ir į kitas derybų sritis. Tikimasi, kad platesnis požiūris leis geriau suprasti pasitikėjimo vaidmenį, taip pat – ir šalyse, kur derybos dėl darbo užmokesčio nėra pakankamai išplėtotos.

Projekto vadovaujantis partneris Linnaeus universitetas (Švedija). Projektą remia Europos ir nacionalinio lygmens socialinių partnerių organizacijos – asocijuoti projekto partneriai.

Daugiau informacijos: www.true-europe.eu.

Network of Eurofound correspondents (NEC) – Lithuania

Projekto komanda LSMC SI: dr. Inga Blažienė (vadovė)
Laikotarpis: 2022 03 01 – 2026 02 28
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija

Santrauka
Eurofound korespondentų tinklas yra ES institucijos – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo – inicijuotas ir finansuojamas projektas. Projekto tikslas – teikti informaciją, svarbią ES vykstančioms diskusijoms, pasitelkiant nacionalinių ekspertų tinklą. Pagrindinė korespondentų užduotis yra rinkti, analizuoti ir teikti susistemintą informaciją apie šalyje vykstančius procesus, naudojant tiek nacionalinio lygmens statistinius duomenis, tiek tyrimų rezultatus. Eurofound korespondentai teikia informaciją apie šalyje vykstančius procesus, pokyčius, vykdomą politiką, esamas praktikas bei procesų reglamentavimą darbo santykių, darbo sąlygų, užimtumo ir darbo rinkos bei socialinės politikos srityse, taip įgalindami Eurofound atlikti palyginamuosius vertinimus remiantis unikalia nacionaline ekspertine informacija.

Daugiau informacijos: https://www.eurofound.europa.eu/en/network-eurofound-correspondents

DEFEN-CE: Social Dialogue in Defence of Vulnerable Groups in Post-COVID-19 Labour Markets

Pavadinimas LT kalba: DEFEN-CE: Socialinio dialogo vaidmuo apsaugant pažeidžiamas darbuotojų grupes post-kovidinėje darbo rinkoje (2022-2023)
Projekto vadovė LSMC SI: dr. Inga Blažienė
Laikotarpis: 2022 03 14 – 2023 11 30
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (Nr. VS/2021/0196)

Santrauka
Projektu siekiama įvertinti, kokį vaidmenį atlieka socialinis dialogas sprendžiant pažeidžiamų grupių užimtumo ir socialinės apsaugos klausimus COVID-19 pandemijos ir popandeminiu laikotarpiu (tyrime vertinami 2020-2022 metai). Įgyvendinant projektą taikomi įvairūs kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai ES ir nacionaliniame lygmenyje. Projekto vadovaujantis partneris – Helsinkio universitetas (Suomija), partneriai – Centrinės Europos darbo studijų institutas (Slovakija), Stokholmo universitetas (Švedija), Duisburgo-Eseno universitetas (Vokietija), Fondazione ADAPT (Italija), Belgrado universitetas (Serbija).


Rezultatai

Santrauka
Policy brief – Latvia and Lithuania.

Ataskaita
Report on Latvia and Lithuania.

Vaizdo įrašas
LT-LV Comparison: Social Dialogue in Defen-ce of Vulnerable Groups in the Post-COVID Labour Markets.

Daugiau informacijos: https://blogs.helsinki.fi/defen-ce/.

BFORE – Bargaining for Equality – Strengthening collective bargaining systems to ensure fair wages and address income inequality in Europe

Pavadinimas LT kalba: BFORE – Derybos siekiant lygybės – kolektyvinių derybų sistemų stiprinimas siekiant teisingų atlyginimų ir nelygybės mažinimo Europoje (2022-2023)
Projekto vadovė LSMC SI: dr. Inga Blažienė
Laikotarpis: 2022 05 02 – 2023 09 30
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija pagal Užimtumo ir socialinių inovacijų programą (Nr. VS/2021/0209)

Santrauka
Projektu siekiama identifikuoti ir įvertinti Europos šalyse vykstančias kolektyvines derybas, kurios daro teigiamą poveikį pajamų nelygybei ir užtikrina teisingą atlygį visiems darbuotojams. Projekte nagrinėjama minimalaus darbo užmokesčio, darbo užmokesčio nustatymo praktikų, kolektyvinių derybų ir nelygybės sąveika, įvertinant pastarojo laikotarpio tendencijas bei socialinių partnerių iniciatyvas. BFORE tiria, kokios kolektyvinės sutartys yra pasirašomos ir kokią įtaką esamos kolektyvinių derybų praktikos ir strategijos daro darbuotojų pajamoms. Ypatingas dėmesys skiriamas sektorinių ir įmonių lygmens kolektyvinių derybų tarpusavio santykiui bei žemiausią darbo užmokestį gaunančių darbuotojų segmentui. Vadovaujantis projekto partneris – KU Leuven (Belgija), partneriai – Europos politikos studijų centras (Belgija), Fundación 1º de Mayo (Ispanija), Ekonominių tyrimų darbo institutas (Suomija), Viešųjų finansų institutas (Kroatija); asocijuotas partneris – Europos profesinių sąjungų institutas.

Rezultatai

Santrauka
Projekto rezultatų santrauka – Lietuva.

Ataskaitos
National report for Lithuania.
Cluster report for North-Eastern Europe and the Balkan (Estonia, Latvia, Lithuania, Bulgaria, Romania).

Vaizdo įrašai
Projekto rezultatų pristatymas vaizdo įrašo formatu (I).
Projekto rezultatų pristatymas vaizdo įrašo formatu (II).
Projekto rezultatų pristatymas vaizdo įrašo formatu (III).

Daugiau informacijos: https://hiva.kuleuven.be/sites/bfore.

Tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programos COST veiklos  

CA22149 – Research Network for Interdisciplinary Studies of Transhistorical Deliberative Democracy (CHANGECODE)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Diana Janušauskienė ; pirmasis pavaduojantis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Lilija Kublickienė
Projekto vykdymo trukmė: 2023 10 12 – 2027 10 11.
Pavadinimas EN kalba: Research Network for Interdisciplinary Studies of Transhistorical Deliberative Democracy (CHANGECODE)

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA22149/

CA22167 – Participatory Approaches with Older Adults (PAAR-net)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Gražina Rapolienė; pirmasis pavaduojantis atstovas veiklos valdymo komitete – Vaida Tretjakova
Projekto vykdymo trukmė: 2023 10 20 – 2027 10 19
Pavadinimas EN kalba: Participatory Approaches with Older Adults (PAAR-net)

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA22167/

CA21107 – Work Inequalities in Later Redefined by Digitalization (DIGI-net)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Sarmitė Mikulionienė
Projekto vykdymo trukmė: 2022 10 20 – 2026 10 19
Pavadinimas EN kalba: Work Inequalities in Later Redefined by Digitalization (DIGI-net)

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA21107/

CA21150 – Parental Leave Policies and Social Sustainability (Sustainability@Leave)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Rūta Brazienė
Projekto vykdymo trukmė: 2022 09 13 – 2026 09 12
Pavadinimas EN kalba: Parental Leave Policies and Social Sustainability (Sustainability@Leave)

Daugiau informacijos:

CA20137 – Making Young Researchers’ Voices Heard for Gender Equality (VOICES)

LSMC SI atstovė darbo grupėse – dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič
Projekto vykdymo trukmė: 2021 10 20 – 2025 10 19
Pavadinimas EN kalba: Making Young Researchers’ Voice Heard for Gender Equality (VOICES)

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA21150/

CA19129 – Decolonising Development: Research, Teaching and Practise (DecolDEV)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Diana Janušauskienė; pirmasis pavaduojantis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Giedrė Plepytė-Davidavičienė
Projekto vykdymo trukmė: 2020 09 09 – 2024 09 08
Pavadinimas EN kalba: Decolonising Development: Research, Teaching and Practise (DecoIDEV)

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA19129/

Baigti įgyvendinti tarptautiniai projektai