Apie mus

Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas (LSMC SI) yra valstybinio mokslinių tyrimų instituto – Lietuvos socialinių mokslų centro – filialas. LSMC yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga ir vykdantis valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą. 2021 m. sausio 1 d. LSMC SI perėmė buvusio Lietuvos socialinių tyrimų centro teises ir pareigas.

Misija

Remiantis fundamentinių ir taikomųjų tyrimų vienove, analizuoti socialinius ekonominius, politinius ir demografinius procesus, siekiant naujomis mokslo žiniomis grįstų sprendimų, glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, valdžios, mokslo ir studijų institucijomis bei socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Tyrimais prisidėti prie viešosios politikos tikslų ir priemonių pagrindimo bei pasekmių vertinimo ir tuo stiprinti mokslo bei visuomenės sanglaudą.

Vizija

  • Plėtoti teorinius, strateginius ir taikomuosius mokslo tyrimus socialinės ekonomikos, sociologijos ir demografijos srityse;
  • aprūpinti Lietuvos viešosios politikos rengėjus ir vykdytojus inovatyviomis mokslo žiniomis, siekiant tiek Lietuvos ūkio ir socialinės raidos strateginių tikslų įgyvendinimo bei visuomenės pažangos, tiek konkretaus periodo socialinės, ekonominės ir demografinės raidos iššūkių įveikimo;
  • sutelkti Lietuvos sociologus, demografus ir socialinės ekonomikos tyrėjus socialinių mokslų proveržiui ir konkurencingumui tarptautinėje mokslo aplinkoje.