Moksliniai žurnalai ir tęstiniai leidiniai 

Pagrindiniai LSMC Sociologijos instituto leidžiami periodiniai ir tęstiniai mokslo leidiniai

Lietuvos socialinė raida yra tęstinis recenzuojamas mokslo leidinys, skirtas aktualių socialinių problemų Lietuvoje vertinimui ir jų sprendimų paieškai ir publikuojamas kartą per metus lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys tęsia 2004 m. pradėtą leidinių, kuriuose analizuojama Lietuvos socialinė raida įstojus į ES, ciklą. Publikuojami originaliais mokslinių tyrimų rezultatais pagrįsti empiriniai ir teoriniai moksliniai straipsniai, nagrinėjantys įvairių reiškinių įtaką šalies socialinei ir ekonominei raidai. 

Leidinio redakcinė kolegija:
Dr. Māris Bērziņš, Latvijos universitetas (Latvija) 
Dr. Inga Blažienė, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas 
Prof., habil. dr. Jakub Brdulak, Varšuvos ekonomikos mokykla – SGH (Lenkija) 
Dr. Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė, Europos komisijos Jungtinis mokslo centras (Ispanija) 
Dr. Aiva Jasilionienė, Makso Planko demografinių tyrimų institutas (Vokietija) 
Dr. Dovilė Krupickaitė, Vilniaus universitetas 
Dr. Sandra Krutulienė, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas
Dr. Tadas Leončikas, Eurofondas (Airija) 
Dr. Andrius Marcinkevičius, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas
Dr. Aušra Maslauskaitė, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas 
Dr. Aurelija Novelskaitė, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas 
Dr. Vikinta Rosinaitė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
Dr. Laimutė Žalimienė, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas

Leidinio numeriai:
 
Nr. 11 (2022). Darbo rinkos transformacijos krizių akivaizdoje.
Nr. 10 (2021). Visuomenės diferenciacija ir socialinės grupės.
Nr. 9 (2020). Socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje.
Nr. 8 (2019). Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai.
Nr. 7 (2018). Socialinės įtraukties politikos Lietuvoje įgyvendinimas.
Nr. 6 (2017). Darbo rinkos pokyčiai: problemos ir galimybės.
Nr. 5 (2016). Lietuvos socialinė raida: teritorinis aspektas.
Nr. 4 (2015). Užimtumo politikos ir socialinės pagalbos įtaka socialinei stratifikacijai.
Nr. 3 (2014). Lietuvos gyventojai XXI a. pradžioje: sociodemografiniai aspektai.
Nr. 2 (2013). Migracija ir etniškumas: Nuo totalitarinės iki demokratinės visuomenės.
Nr. 1 (2012). Lietuvos socialinė raida ekonominio nuosmukio sąlygomis.

Socialiniai tyrimai trumpai yra mokslo populiarinimo leidinys, kurio tikslas – skleisti LSMC Sociologijos instituto naujausių mokslinių tyrimų rezultatus, siekiant plėsti tyrėjų, politikų, viešojo administravimo bei kitų sričių praktikų bendradarbiavimą bei suteikti vykdomai socialinei ir ekonominei politikai moksliniais tyrimais pagrįstas žinias.

Leidinio numeriai:
 
Nr. 6 (2022).
Nr. 5 (2019).
Nr. 4 (2017).
Nr. 3 (2014).
Nr. 2 (2013).
Nr. 1 (2013).

Kartu kaip ne pagrindinis leidėjas LSMC Sociologijos institutas dalyvauja šių periodinių mokslo žurnalų leidyboje:

Filosofija. Sociologija yra leidžiamas bendradarbiaujant su Lietuvos mokslų akademija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu (Vilnius tech). Šis žurnalas leidžiamas keturis kartus per metus. Jame publikuojami originalūs moksliniai straipsniai filosofijos ir sociologijos klausimais. Sociologijos mokslo krypties numeriuose skelbiami mokslo straipsniai, kuriuose nagrinėjamos įvairios sociologijos ir demografijos temos, dažniausiai remiamasi lyginamaisiais empiriniais duomenimis. Itin skatinami tarpdisciplininiai ir daugiadalykiniai tyrimai. Rankraščiai priimami anglų ir lietuvių kalbomis.2008 m. žurnalas Filosofija. Sociologija buvo įtrauktas į Clarivate Web of Science duomenų bazę, 2021 m. indeksuojamas ir referuojamas Clarivate Web of Science, PubMed, SCOPUS duomenų bazėse.

Leidinio redakcinė kolegija:
Aušra Maslauskaitė, pirmininkė, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos socialinių mokslų centras, Vytauto Didžiojo universitetas 
Naglis Kardelis, pirmininko pavaduotojas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Sarmitė Mikulionienė, atsakingoji sekretorė, Lietuvos socialinių mokslų centras
Tomas Kačerauskas, atsakingasis sekretorius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
Yuriy Bilan, Ščecino universitetas (Lenkija)
Nico Carpentier, Upsalos universitetas (Švedija) 
Vytis Čiubrinskas, Vytauto Didžiojo universitetas 
Romualdas Grigas, Lietuvos mokslų akademija
Domantas Jasilionis, Makso Planko demografinių tyrimų institutas (Vokietija) 
John Knasas, Tomo Akviniečio universitetas (JAV) 
Liutauras Kraniauskas, Klaipėdos universitetas
Filomena Maggino, Florencijos universitetas (Italija) 
Arvydas Virgilijus Matulionis, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos socialinių mokslų centras
Vladimirs Menšikovs, Daugpilio universitetas (Latvija)
Algis Mickūnas, Ohajo universitetas (JAV) 
Rūta Muktupavela, Latvijos kultūros akademija (Latvija) 
Zenonas Norkus, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetas
Vytautas Rubavičius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Ignas Kęstutis Skrupskelis Pietų Karolinos universitetas (JAV) 
Edward Swiderski, Fribūro universitetas (Šveicarija)
Talis Tinsenkopfs, Latvijos universitetas (Latvija) 
Krzysztof Zagorski, Kozminskio universitetas (Lenkija)
Dan Zahavi, Kopenhagos universitetas (Danija). 

Naujausią ir ankstesnius šio leidinio numerius galite rasti:
https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija

Geografijos metraštis (Annales GeographicaeThe Geographical Yearbook) yra leidžiamas bendradarbiaujant su Lietuvos geografų draugija ir Gamtos tyrimų centru. LSMC Sociologijos institutas šio žurnalo leidyboje dalyvauja nuo 2017 m. Geografijos metraštis yra periodinis mokslo darbų žurnalas su priedu, skirtu Lietuvos geografų bendruomenės aktualijų viešinimui. Leidinys yra interdisciplininis, visapusiškai atspindintis pasaulio geografinio pažinimo įvairovę. Jame spausdinami geografijos ir gretimų mokslo krypčių straipsniai, pristatantys Lietuvos, Centrinės Europos ir Baltijos jūros regione atliekamų tyrimų rezultatus. Taip pat skelbiami mokslo istorijos, teorijos, metodologijos straipsniai. Originalūs, kitur nepublikuoti mokslo straipsniai spausdinami lietuvių arba anglų kalbomis.Žurnalas leidžiamas kartą per metus, yra įtrauktas į duomenų bazes: ProQuest, GeoREF, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Leidinio redakcinė kolegija:
Donatas Burneika (vyriausiasis redaktorius), Lietuvos socialinių tyrimų centras
Dovilė Krupickaitė (vyr. redaktoriaus pavaduotoja), Lietuvos geografų draugija / Vilniaus universitetas
Ieva Baužienė, Gamtos tyrimų centras
Edis Kriaučiūnas, Lietuvos socialinių tyrimų centras
Eduardas Spiriajevas, Klaipėdos universitetas
Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių tyrimų centras
Jussi Jauhiainen, Turku universitetas (Suomija)
Zigmas Kairaitis, Geografijos edukacijos studijų centras
Zaiga Krisjane, Latvijos universitetas, Ryga 
Sebastian Lentz, Leibnico regioninės geografijos institutas, Leipcigas
Andrej Levchenkov, I. Kanto federalinis universitetas, Karaliaučius (Rusija)
Ramūnas Povilanskas, Klaipėdos universitetas
Garri Raagmaa, Tartu universitetas (Estija)
Marek Sobczyński, Lodzės universitetas (Lenkija)
Rasa Šimanauskienė, Vilniaus universitetas
Darijus Veteikis, Vilniaus universitetas

Leidinio numeriai (nuo 2003 m.):

Accessibility Toolbar