Priėmimas

Priėmimo konkursas į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą sociologijos mokslo krypties doktorantūrą vyksta kartą per metus.  

Dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas viešame konkurse galite, jei esate įgiję magistro laipsnį arba turite jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą.

Norintiems dalyvauti priėmimo į sociologijos doktorantūros studijas konkurse, dar prieš teikiant dokumentus, rekomenduojama peržiūrėti informaciją apie LSMC Sociologijos instituto mokslinių tyrimų kryptis ir siūlomas doktorantūros tematikas bei mokslinius vadovus.

Jeigu dar nesate tvirtai apsisprendę, kokia tema norėtumėte gilinti žinias ir rašyti disertaciją, siūlome peržvelgti doktorantūros tematikas ir susisiekti su potencialiu vadovu konsultacijai.

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti konkurse
 • Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą, jo priedą/ priedėlį;
  Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
 • Dviejų sociologijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijas;
 • Gyvenimo aprašymą (pasirašytą);
 • Mokslinių publikacijų sąrašą (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir mokslo straipsnių kopijas;
 • Užsienio kalbų mokėjimą patvirtinantį dokumentą;
 • Mokslinio tyrimo projektą (el. formatu);
 • Paso asmens duomenų puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • Kitus priėmimo į doktorantūrą sąlygose nurodytus dokumentus.

Besirengiančio stojimui atmintinė

Pasirengimas
teikti dokumentus
Dokumentų
teikimas
Dalyvavimas
priėmimo posėdyje
(motyvacinis pokalbis)
Priėmimo
rezultatų skelbimas

Pasirengimas teikti dokumentus

 • Atidžiai peržiūrėkite stojimo reikalavimus, kad nepraleistumėte svarbios informacijos (konkurso tvarka kasmet keičiasi mažai, todėl nesant patvirtintos einamų metų stojimo tvarkos, galite peržvelgti  praėjusių metų konkursų sąlygas ir tvarką).
 • Rengdami savo mokslinio darbo projektą, pasidomėkite, ar projekto tematika dera su LSMC Sociologijos instituto vykdomomis mokslinių tyrimų kryptimis ir siūlomomis doktorantūros tematikomis.
 • Jeigu magistro ar jam prilygintas studijas baigėte užsienio universitete, turite kuo greičiau pateikti savo diplomą kvalifikacijos pripažinimui.  Dokumentai dėl kvalifikacijos pripažinimo Lietuvoje teikiami  Studijų kokybės vertinimo centrui (LT nuoroda; EN nuoroda). Atminkite, kad kvalifikacijos pripažinimo procedūra gali trukti iki kelių mėnesių.
 • Susisiekite su sociologijos mokslo krypties mokslininkais, dėstytojais, kurie jus pažįsta ir galėtų parašyti rekomendacijas.

Dokumentų teikimas

 • Užpildykite prašymą dalyvauti atvirame konkurse LSMC direktoriaus vardu, patikrinkite, ar prašyme užpildėte visas reikiamas grafas, ar nurodėte doktorantūros mokslo kryptį, formą ir pageidaujamas disertacijų tematikas prioriteto tvarka (ne daugiau dviejų).
 • Sumokėkite stojimo mokestį.
 • Pateikite dokumentus.

Dalyvavimas priėmimo posėdyje (motyvacinis pokalbis) 

 • Pasibaigus dokumentų priėmimo laikotarpiui būsite informuoti apie priėmimo posėdžio datą ir laiką. Priėmimo posėdžio metu Doktorantūros komitetas kviečia pretendentus motyvaciniam pokalbiui.
 • Motyvacinio pokalbio metu pasirenkite trumpai prisistatyti bei pristatyti savo mokslinio darbo projektą.
 • Doktorantūros komitetas kiekvieną pretendentą vertina pagal tokius atrankos kriterijus:
  – publikacijos, įvertintos pagal galiojančią Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, kita mokslinė veikla;
  – stojančiojo studijų magistrantūroje ar lygiavertėse aukštosiose studijose įvertinimų ir baigiamojo darbo įvertinimo vidurkis;
  – užsienio kalbų mokėjimas;
  – mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas kiekvienai pasirinktai tematikai;
  – mokslinio tyrimo projektas;
  – motyvacinis pokalbis;
  – kiti Doktorantūros komiteto protokolu patvirtinti kriterijai.

Priėmimo rezultatų skelbimas

 • Informacija apie doktorantus, kuriems siūloma studijuoti sociologijos mokslo krypties doktorantūros studijose, bus skelbiama Konkursų sąlygose ir tvarkoje nustatyta tvarka bei terminais.