Sveikiname dr. Tautvydą Vencių sėkmingai apgynus daktaro disertaciją!

2024 m. birželio 28 d. LSMC Sociologijos instituto doktorantas Tautvydas Vencius apgynė sociologijos mokslo krypties disertaciją „Ilgą laiką nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų socialinio mobilumo veiksniai Lietuvoje“. Disertacijos mokslinė vadovė – vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Jolanta Aidukaitė.

Disertacijos gynimo taryboje dalyvavo:

  • pirmininkė – prof. dr. Aistė Balžekienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S 005);
  • vyriausioji m. d. dr. Rūta Brazienė (Lietuvos socialinių mokslų centras, socialiniai mokslai, sociologija, S 005);
  • dr. Indrė Genelytė (Linkopingo universitetas, Švedija, socialiniai mokslai, sociologija, S 005);
  • vyriausioji m. d. dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė (Lietuvos socialinių mokslų centras, socialiniai mokslai, sociologija, S 005);
  • prof. dr. Daiva Skučienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S 005).

Disertacijos anotacija:
Disertacijoje nagrinėjami ilgą laiką nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų (ILNESOC) socialinio mobilumo veiksniai ir iššūkiai integruojantis darbo rinkoje. Žvilgsnis į ILNESOC patiriamas problemas ir integracijos į darbo rinką iššūkius per socialinio mobilumo prizmę yra nauja ir originali prieiga. Taip yra ne tik dėl to, kad mažai žinoma apie šios grupės asmenų socialinio mobilumo iššūkius ir galimybes, bet ir todėl, kad socialinis mobilumas apskritai yra mažai tyrinėta tema Lietuvoje. Taigi, esminis tyrimo klausimas, kas ir kodėl lemia, kad asmenys ilgą laiką nedirba ir gauna socialinę paramą bei nepakeičia savo socialinės pozicijos? Tyrime analizuoti kiekybiniai duomenys, ekspertų nuomonės (taikant Delfi metodą) ir biografiniai interviu su ILNESOC. Mišri tyrimo metodologija suteikė galimybę ILNESOC socialinio mobilumo praktikas nagrinėti įvairiais lygmenimis (intergeneracinis ir intrageneracinis) ir pjūviais tiriant tiek įvairių veiksnių įtaką, tiek subjektyvias socialinės pozicijos kaitos ar jos stagnacijos patirtis. Rezultatai atskleidžia taikomų aktyvinimo priemonių ir socialinės paramos sistemos reikalavimų, susijusių su užimtumu, neveiksmingumą, socialinės kilmės įtaką ir didesnę žemo socialinio statuso perdavimo tarp kartų tikimybę. ILNESOC socialinio mobilumo kompleksiškumas lemia, kad šios asmenų grupės socialinės įtraukties procesas yra lėtas ir sudėtingas ne tik dėl organizacinės sąrangos ar socialinės struktūros specifiškumo, bet ir su socialinės pozicijos kaita susijusių veiksnių tarpdiscipliniškumo.

Sveikiname Tautvydą Vencių įgijus mokslų daktaro laipsnį ir linkime didžiausios sėkmės siekiant tikslų socialinės politikos akademinėje ir praktinėje srityse ateityje!

Dalijamės disertacijos gynimo ir sveikinimų akimirkomis. Nuotraukos dr. Andriaus Marcinkevičiaus, Žeimantės Straševičiūtės.